Blog

Umowa (regulamin) o terapię logopedyczną

Zgodnie z obietnicą złożoną na ostatnim stacjonarnym szkoleniu z zakresu ”Metody ruchów artykulacyjnych….” oraz czyniąc zadość prośbom terapeutów odwiedzających naszą stronę internetową zamieszczamy propozycje:

  1. Umowy o prywatną terapię logopedyczną (z rodzicami dziecka);
  2. Regulaminu uczęszczania na zajęcia logopedyczne (terapeutyczne) w poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkolu i szkole;
  3. Umowy o terapię grupową (zawartą np. z dyrektorem przedszkola);

Opracowałam je wiele lat temu, początkowo na potrzeby poradni psychologiczno -pedagogicznej , następnie prywatnego gabinetu logopedycznego, prowadzonego przeze mnie wiele lat. Umowy (regulaminy) są również stosowane w naszych poradniach logopedycznych opartych na naszej koncepcji pracy i doskonale się sprawdziły wprowadzając porządek w zasadach pracy terapeutycznej i czyniąc ją bardziej jednoznaczną i przewidywalną. Zachęcam do ich wykorzystania, zapewne okażą się pomocne zarówno dla rodziców, jak i kadry pedagogicznej szkoły, przedszkola, a nawet poradni psychologiczno – pedagogicznej, gdzie terapia logopedyczna wzbudzała za czasów mojej pracy (i zapewne nadal wzbudza) wiele kontrowersji, co do jej uporządkowania, stosowania i skuteczności.

Konieczności podpisywania umowy o prywatną terapię logopedyczną z rodzicami dziecka chyba nie trzeba uzasadniać. Jest to jedyny sposób, aby zasady współpracy były jasne, dzięki czemu unikniemy wielu nieprzyjemnych sytuacji, również finansowych.

Regulamin uczęszczania na zajęcia logopedyczne w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno – pedagogicznej proponuję przedstawić na posiedzeniu rady pedagogicznej placówki – najlepiej na początku roku szkolnego, szczegółowo go omówić, uzasadnić i co najistotniejsze uzyskać jego akceptację potwierdzoną zapisem w księdze protokołów z posiedzeń rad pedagogicznych. Następnie z regulaminem muszą zapoznać się i podpisać go rodzice (rodzic) każdego dziecka objętego terapią.

Co do umowy o terapię grupową jest ona pomocna szczególnie w przypadku realizacji prywatnych zajęć logopedycznych np. w przedszkolu (ale może to być również każda inna placówka). Dotyczy ona dzieci tylko w przedziale wiekowym 3-5 lat, dla których uzasadnione i pomocne mogą być zajęcia usprawniające np. koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową (integrację percepcyjno-motoryczną) przygotowujące do nauki czytania i pisania lub inne zajęcia np. ortofoniczne. W przypadku dzieci z poważnymi wadami i zaburzeniami mowy i innymi rozległymi zaburzeniami rozwojowymi terapia grupowa nie ma zastosowania. Wręcz przeciwnie jest dla dziecka stratą bezcennego czasu.

Umowy (regulaminy) muszą być zawsze podpisane w 2 egzemplarzach identycznych dla obu stron. Jeden zostaje w dokumentacji logopedycznej, drugi dostają rodzice lub dyrektor placówki w przypadku terapii grupowej.

Proponuję również, aby z regulaminem korzystania z terapii logopedycznej na warunkach świadczeń kontraktowanych z NFZ każdy rodzic dziecka pozostającego pod opieką poradni został zapoznany, co powinno zostać udokumentowane w karcie diagnozy logopedycznej (w punkcie UWAGI) oświadczeniem rodzica (opiekuna) następującej treści:

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem pracy w poradni logopedycznej i zobowiązuję się do jego bezwzględnego przestrzegania, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

Taki regulamin powinien być zapisany dużymi literami i wywieszony w każdym gabinecie logopedycznym. W ten sposób podnosimy rangę naszych działań, mobilizujemy rodziców do współpracy i rzetelnej terapii z dzieckiem w domu oraz w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad mamy możliwość skreślenia dziecka z listy naszych pacjentów na rzecz innego potrzebującego pomocy, a oczekującego w kolejce.

Życzę powodzenia i determinacji w trudnych działaniach o wielką ideę skuteczności logopedycznej terapii począwszy od” własnego podwórka”. Przysłowie chińskie mówi: „Nawet najdłuższa droga od pojedynczego kroku się zaczyna”, i zapewniam naprawdę warto ten krok zrobić.

Jolanta Falana – Kozłowska

Shopping Cart