Blog

Test logopedyczny

Test do wykrywania wad wymowy i symptomów dyslektycznych typu słuchowego.

Test logopedyczny służy do wykrywania wad wymowy i symptomów dyslektycznych u dzieci od 5 do 8 roku życia oraz do wykrywania problemów związanych z obniżoną pamięcią słuchową głosek , sylab , wyrazów i zdań. Test bada również zaburzenie tzw. kinestezji artykulacyjnej występujące bardzo często u dzieci, u których wady i ( lub ) zaburzenia mowy ustąpiły, ale w dalszym ciągu występują problemy w trudnych przejściach artykulacyjnych szczególnie w obrębie głosek dentalizowanych oraz głosek r – l – j z odbiciem w pisaniu ( błędy dysortograficzne ).

Test zawiera specjalnie dobrany materiał językowy pozwalający wykryć w/w zaburzenia również badającym osobom nie mającym przygotowania merytorycznego. Negatywne wyniki testu wskazują na problem, którego ocena należy do logopedy i on również ustali postępowanie terapeutyczne.
Dobrany ze względu na stopień trudności materiał językowy przeznaczony jest dla 3 grup wiekowych:

  • dzieci powyżej 5 roku życia
  • dzieci powyżej 6 roku życia
  • dzieci powyżej 7 – 8 roku życia

Stosownie do przedziału wiekowego test składa się z kilku części badających różne płaszczyzny logopedyczno – językowe. Niektóre części są takie same dla poszczególnych
przedziałów wiekowych. Uniwersalny charakter mają część I , II i III testu.

Część I Badanie nazywania.
Służy do sprawdzenia umiejętności nazywania oraz do oceny poprawności poziomu artykulacji wszystkich głosek języka polskiego (również dla dzieci jeszcze młodszych – poniżej 5 roku życia ). Służy do tego celu kwestionariusz obrazkowy, który zawiera 95 ilustracji rzeczowników uwzględniających położenie każdej głoski w 3 lub 2 pozycjach w wyrazie. Głoski dźwięczne występują w 2 pozycjach w wyrazie ( nagłos, śródgłos czyli początek i środek wyrazu).
Głoski bezdźwięczne wystepują w 3 pozycjach w wyrazie ( nagłos, śródgłos, wygłos czyli początek, środek i koniec wyrazu ).

Część II Badanie różnicowania głosek w sylabach i w wyrazach.
Jest przeznaczona dla wszystkich grup wiekowych i zawiera zbiór sylab i wyrazów z głoskami opozycyjnymi takimi jak :
w-f, b-p, d-t, g-k, z-s, dz-c, ż – sz, dż-cz, ź – ś, dź – ć, s – sz, z-ż, c-cz, dz-dż, ś-s, ź-z, ć-c, dź-dz, ś-s z, ź-ż, ć-cz, dź-dż.
sz-cz, ż-dż, ś-ć, ź-dź, c-s, dz-z, s-t, c-t, z-d, dz-d, sz-t, cz-t, ż-d, dż-d, s-f, z-w, l-j, r-l, r-j, r-ł, w-ł, m-n, n-ń, k-t, g-d, f-h, w-h.
Badana głoska w sylabach i wyrazach jest podkreślona kolorem czerwonym.

Część III Badanie sprawności aparatu artykulacyjnego ( języka i warg ).
Przeprowadza się za pomocą kwestionariusza, który zawiera 7 podstawowych prób diagnozujących sprawność aparatu mowy.
Próby te są przedstawione za pomocą zdjęć .

Część IV , V i VI. Są zróżnicowane dla różnych grup wiekowych.

Część IV. Badanie pamięci słuchowej.
Zawiera ciągi sylabowe, wyrazowe, oraz zdania i wierszyki do powtarzania i zapisywania ze słuchu ( dla dzieci starszych ).

Część V . Badanie kinestezji artykulacyjnej.
Zawiera układy sylab do powtarzania , z głoskami opozycyjnymi takimi jak :
sz- s-ś , ż-z-ź , cz-c-ć , dż-dz-dź , r-l-j , k-t-g . Badane głoski opozycyjne są podkreślone kolorem czerwonym. Próba ta przeznaczona jest dla dzieci od 6 roku życia.

Część VI. Badania analizy i syntezy słuchowej.
Zawiera listę wyrazów do wyodrębniania :

  • głoski na początku ( nagłos )
  • głoski na końcu ( wygłos )
  • oraz podziału wyrazu na :
  • sylaby
  • głoski

Wyodrębnione głoski zostały podkreślone kolorem czerwonym.

Test powinien być przeprowadzony w odpowiednich warunkach: w pomieszczeniu wyciszonym, sprzyjającej atmosferze stwarzającej dobry wzajemny kontakt pomiędzy badającym, a badanym oraz umożliwiającej koncentrację uwagi dziecka na wykonywanych poleceniach. Wszystkie próby zawarte w teście są tak dobrane, aby wykryć najmniejsze deficyty. Wykonanie przez dziecko wszystkich prób prawidłowo jest podstawą do postawienia pozytywnej diagnozy. Nawet najmniejsze błędy wskazują na problem, z którym należy zgłosić się do specjalisty.

W przypadku podjęcia terapii we właściwym czasie, dobrej współpracy z rodzicami, systematyczności uczęszczania na zajęcia i normy intelektualnej, efekty naszej metody są rewelacyjne. Posiadamy w kartach prowadzonych pacjentów udokumentowany przebieg terapii.

Shopping Cart