Blog

Studium przypadku – Szymon 4

U chłopca występuje opóźnienie rozwoju ruchowego w zakresie motoryki małej i dużej. Chłopiec nie potrafi prawidłowo posługiwać się przyborami do pisania oraz nożyczkami. Dużo czasu zabiera mu wykonywanie precyzyjnych czynności. Nie potrafi stać na jednej nodze oraz ma problemy z ubieraniem się i zasuwaniem suwaka. U chłopca występują problemy z analizą i syntezą wzrokową. Szymon ma trudności z ułożeniem obrazka z 3, 4 części. Ponadto chłopiec ma zaburzoną orientację przestrzenną- chłopiec rozumie jedynie znaczenie „na”.

Nieustalona lateralizacja (oburęczność przy dominacji prawego oka) powoduje, że chłopiec wykonywał wszystkie zadania niedbale, co wpływało niewątpliwie na nieprecyzyjność zadań związanych z wykonywaniem czynności manualnych. Chłopiec miał problemy ze skupieniem uwagi podczas słuchania wierszyka trzy zwrotkowego, nie potrafił również dokończyć wierszyka ostatnim wyrazem.

Szymon nauczył się prawidłowo posługiwać przyborami, niektóre czynności takie jak wycinanie nadal sprawiają chłopcu trudności. ćwiczenia na materiale ilustrowanym: układanie obrazków z części, różnicowanie obrazków, identyfikowanie ,porównywanie, dobieranie parami, wyszukiwanie różnic, wyszukiwanie błędów, przyniosły niewielka poprawę. Chłopiec radzi sobie z ułożeniem prostych obrazków, Natomiast proste historyjki obrazkowe nadal sprawiają trudność Szymkowi. Poprawiła się orientacja przestrzenna.

Shopping Cart