Blog

Studium przypadku – Szymon 2

U Szymona stwierdzono sygmatyzm. Chłopiec nieprawidłowo realizuje głoski szumiące oraz [r], zniekształca głoski syczące. Mowa jest mocno zniekształcona, chłopiec mówi dość szybko, stosuje liczne uproszczenia. Bardzo słaba jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg, usta podczas mówienia są zaciśnięte, co powoduje zaburzenie wyrazistość mowy.

W mowie posługuje się krótkimi zdaniami, zauważa się posługiwania przez chłopca gwarą śląską.

Zaburzona jest percepcja słuchowa i słuch fonematyczny. Szymon ma duże trudności z analizą sylabową wyrazów.

Koncentracja i uwaga kształtują się na poziomie wieku, chłopiec potrafi skupić się na zadaniu, jeśli nie ma trudności z jego wykonaniem i jest dla niego interesujące. Szymon jest nieśmiały, w zależności od dnia potrzebuje obecności bliskiej osoby na zajęciach

Chłopiec od września 2012 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych, a od stycznia 2014 również w zajęciach logopedyczno-pedagogicznych prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się jakość mowy czynnej. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, ponieważ usta podczas mówienia nadal są zaciśnięte, jednak już jego wypowiedzi są zrozumiałe dla otoczenia, ponieważ głoski syczące i szumiące są realizowane prawidłowo w mowie spontanicznej, obecnie terapia obejmuje kinestezję artykulacyjną i ćwiczenia przygotowujące do prawidłowej realizacji głoski r.

Shopping Cart