Blog

Studium przypadku – Daria

Aktualnie u Darii występuje opóźnienie rozwoju ruchowego w zakresie motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dziewczynka nie potrafi prawidłowo posługiwać się przyborami do pisania (zły chwyt oraz słabe napięcie mięśniowe) oraz nożyczkami. Dużo czasu zabiera jej wykonywanie precyzyjnych czynności. Dziewczynka ma problemy z ubieraniem się i zasuwaniem zamka błyskawicznego, jak również z wykonywaniem ruchów naprzemiennych.

U Darii występują problemy z percepcją słuchową. Ponadto dziewczynka ma zaburzoną orientację przestrzenną. Lateralizacja nieustalona (oburęczność przy dominacji lewego oka). Daria ma problemy z dłuższym skupieniem uwagi podczas słuchania wierszyka trzy zwrotkowego, nie potrafił również dokończyć wierszyka ostatnim wyrazem oraz z wykonywaniem złożonych poleceń.

Ćwiczenia grafomotoryczne: lepienie z plasteliny, likwidowanie napięcia mięśniowego poprzez kontrolę nacisku na przyrząd pisarski, kredki, pędzel, malowanie palcami, malowanie pędzlem po linii poziomej i pionowej, obrysowywanie gotowych szablonów, wycinanie wg wzoru, wydzieranie, znacząco poprawiły napięcie mięśniowe. Dziewczynka bardzo dobrze radzi sobie z przyborami do pisania i wycinania. Ćwiczenia z percepcji słuchowej również przyniosły efekty. Daria po kliku tygodniach zajęć przestała mieć problemy z orientacja przestrzenną.

Shopping Cart