Blog

Rola słuchu fonematycznego w rozwoju mowy dziecka część I.

W całokształcie rozwoju dziecka znaczną rolę odgrywa mowa, której prawidłowy rozwój może być zakłócony przez wiele czynników. Do jednego z nich należy słuch mowny. Niewielu rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że to właśnie słuch fonematyczny i fonetyczny w znacznym stopniu warunkuje osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy (nadawania i odbioru) oraz opanowanie umiejętności czytania i pisania.
W niniejszym artykule chciałabym przybliżyć co kryje się pod określeniem „słuch fonematyczny”i jakie są etapy jego rozwoju oraz jakie znaczenie odgrywa on w rozwoju mowy dziecka. W drugiej części artykułu przedstawię szczegółowo w jaki sposób można wspomagać dziecko z zaburzonym słuchem fonematycznym.

W literaturze występuje wielość terminów określających percepcję zjawisk językowych: słuch fonematyczny, słuch fonemowy, słuch mowny, percepcja fonematyczna. Określenie słuch fonematyczny wywodzi się od terminu ,,fonem”, który rozumiany jest jako zespół dystynktywnych cech głoski występujących jednocześnie i służących do odróżniania i oddzielenia wyrazów. Słuch fizjologiczny warunkuje wykształcenie się słuchu fonematycznego, zwanego również słuchem mownym, który oznacza umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów składowych wyrazów, czyli fonemów, na przykład: „p” od „b.”
E. Sachajska pisze: „W przypadku słuchu fonematycznego jednostką różnicującą jest fonem ” Odbiór mowy zależy zarówno, od zdolności różnicowania głosek opozycyjnych, jak i umiejętności dokonania analizy fonetycznej tekstu w celu wyodrębnienia jego części składowych (głosek – dźwiękowych odpowiedników fonemów) oraz możliwości syntezy słuchowej i dzięki niej rozumienia wypowiedzi .

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart