Blog

Ćwiczenia słuchu fonologicznego i melodii wypowiedzi

Słuch fonologiczny jest związany ze słuchem muzycznym. Usprawnienie słuchu fonologicznego uwrażliwia dziecko na piękno mowy. Ćwiczenia te podwyższają wyrazistość wypowiedzi i ich barwę. Ćwiczenie słuchu fonologicznego jest bezwarunkowo konieczne u dzieci głuchych i niedosłyszących. Pomocne jest także dla dzieci z wadami i zaburzeniami mowy oraz stymulujące dla dzieci prawidłowo się rozwijających.

Cechy fonologiczne mowy to: iloczas, tempo, akcent, intonacja.

Ćwiczenie iloczasu

Ćwiczenia te polegają na różnicowaniu czasu trwania dźwięków mowy.

  • Długie i krótkie wymawianie samogłosek ustnych: a, o, u, e, i, y.
    (wprowadzić schematy i ilustracje z pomocy logopedycznej J. Falany-Kozłowskiej \”Układamy wzorce wymowy\”). Prosimy dziecko o określenie czasu brzmienia danej samogłoski w umowny sposób ( długa , krótka ) np. przez wskazanie długiej lub krótkiej kreseczki zapisanej na kartce. Następnie dziecko samo odtwarza długość usłyszanej samogłoski.
  • Różnicowanie czasu trwania spółgłosek szczelinowych i półotwartych: f, w, s, z, ś, ź, sz, ż, ch, m, n. Prosimy dziecko o określenie czasu brzmienia danej spółgłoski w umowny sposób (długa , krótka) np. przez wskazanie długiej lub krótkiej kreseczki zapisanej na kartce. Następnie dziecko samo odtwarza długość usłyszanej spółgłoski (wprowadzamy schematy i obrazki głosek w oparciu o pomoc J. Falany-Kozłowskiej \”Układamy wzorce wymowy\”)

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart