Blog

Charakterystyka zaburzeń mowy u dziecka upośledzonego umysłowo

Myślenie i mowa tworzą bardzo ścisły związek o charakterze dynamicznym, który zmienia swój charakter w toku rozwoju jednostki. Początkowo mowa rozwija się w oparciu o procesy symboliczne, aby następnie stać się swoistym promotorem myślenia pojęciowego. Rozwój mowy można analizować w aspekcie kształtowania się jej warstwy dźwiękowej, bogacenia słownika, dramatyzacji mowy, rozwoju składni, opanowywania dłuższych form wypowiedzi.

Mowa podobnie jak myślenie przechodzi przez trzy zasadnicze fazy:

  • mowa sytuacyjna, która charakteryzuje się tym, iż dziecko w swych wypowiedziach nie przekracza bezpośrednio wykonywanych czynności, spostrzeganych przedmiotów i osób;
  • mowa konkretno-wyobrażeniowa pojawia się pod wpływem pobudzenia słownego i może odnosić się do przeszłości lub przyszłości. Na tym etapie dziecko stopniowo opanowuje umiejętności opowiadania;
  • mowa abstrakcyjna odnosi się do treści ogólnych wykraczających poza zasięg percepcji.
Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart