Blog

Zastosowanie autorskiej \”metody ruchów artykulacyjnych\” w terapii dziecka głuchego i z niedosłuchem

Ucho – większość z nas kojarzy z narządem, dzięki któremu mamy możliwość doznawania wszelkich, tych przyjemnych i tych przykrych dźwięków otaczającego nas świata. Możemy słyszeć i w ten sposób w pełni odczuwać wzystko to, co wokół nas się dzieje. Jednym słowem możemy być szczęśliwi, że także dzięki naszym uszom żyjemy pełnią życia.

W świetle współczesnej wiedzy o wytwarzaniu i odbieraniu przez człowieka dźwięków językowych najważniejsze jest pojęcie sylaby, ponieważ ona jest najbardziej wyrazistą, uchwytną, naturalną jednostką artykulacyjną i percepcyjną strumienia mowy. Sylaba, czyli głoska, jest odcinkiem ciągu dźwiękowego wypowiedzi wymawianym na 1-ym takcie wydechu. Dla człowieka słyszącego i sprawnie odbierającego wypowiedzi jest to element konkretny, wyodrębniający się w strumieniu fonicznym jako całość łatwa do słuchowego rozpoznania. Prawidłowe rozpoznanie sylab pozwala na trafne rozpoznanie wyrazów, bo wyrazy w warstwie brzmienia są zestrojami rytmicznymi sylab. W warstwie gramatycznej wyrazy stanowią konstrukcje składające się z morfemów, będącymi cząsteczkami posiadającymi znaczenie. Do morfemów zaliczamy rdzenie, przedrostki, przyrostki, końcówki fleksyjne, przyimki i spójniki. Rozumienie wyrazów i ich form umożliwia odtworzenie sensu konstrukcji gramatycznych wyższego stopnia tj. składników zdań, między którymi zachodzą różnego typu związki składniowe, a następnie całych zdań i ich ciągów.

Trzeba pamiętać, że rozumienie mowy jest procesem, w którym człowiek nie zachowuje się biernie. Rozumienie to złożone, wielofazowe, dynamiczne działanie, którego celem jest przyswojenie sobie myśli zawartej w wypowiedzi.

 Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart