Blog

Wpływ percepcji wzrokowej na małą motorykę

       W chwili narodzin najsłabiej rozwiniętym zmysłem jest zmysł wzroku. Jest to jeden z najważniejszych zmysłów i najbardziej wyspecjalizowany.

      W pierwszych sześciu miesiącach życia doskonali się ostrość wzroku , przy pełnej ruchliwości gałek ocznych. Między 6 a 8 miesiącem życia niemowlę zaczyna dostrzegać otoczenie podobnie jak dorosły , co jest bardzo ważne podczas rozwoju ruchowego, percepcji wzrokowej , koordynacji wzrokowo-ruchowej , kontroli ułożenia ciała i orientacji przestrzennej.

     Bardzo ważna w przyswajaniu wiedzy jest percepcja wzrokowa , czyli zdolność do rozpoznawania i rozróżniania oraz interpretowania bodźców wzrokowych. Najintensywniej percepcja wzrokowa rozwija się od 3 do 6 roku życia . Wiele czynników może wpływać na opóźnienie tego etapu , co może mieć wpływ na opanowanie umiejętności szkolnych.

Percepcja wzrokowa ma znaczenie w poszczególnych aspektach:

 • spostrzeganie figury i tła ,

 • stałość spostrzegania w zakresie kształtu , położenia i wielkości ,

 • spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni,

 • spostrzeganie stosunków przestrzennych,

 • koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa ma wpływ na poziom ogólnej koordynacji ruchowej oraz precyzji ruchów rąk , sprawności ruchowej , sprawności grafomotorycznej oraz wykonywania czynności codziennych.

      Podczas kolejnych etapów rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecko : kieruje wzrok na przedmiot, sięga po niego, kształtuje chwyt, prowadzi przedmiot do ust, chwyta przedmiot i manipuluje nim, chwyta i manipuluje jednym przedmiotem oraz dwoma przedmiotami jednocześnie, następnie rozwijają się ruchy od niezręcznych do skoordynowanych oraz naśladowanie czynności życia codziennego.

Zaburzenia percepcji wzrokowej mogą być spowodowane :

 • wadami wzroku , które może powodować nieprawidłowa budowa gałki ocznej lub nerwu wzrokowego,

 • zaburzeniami spostrzegania.

W procesie opanowania umiejętności pisania ważne są następujące funkcje wzroku:

 • ruchy gałek ocznych – podczas pisania i czytania człowiek rozpoznaje literę, sylabę, wyraz lub grupę wyrazów , przenosi wzrok z lewej do prawej do końca wiersza , a następnie przechodzi z prawej strony wiersza na lewą stronę na początek wiersza;

 • widzenie obuoczne i przestrzenne – od widzenia obuocznego i stopnia rozwoju jego funkcji zależy opanowanie techniki czytania, precyzyjne ruchy rąk ;

 • konwergencja- jest to zbieżny, symetryczny ruch oczu w kierunku nosa , dzięki któremu widzimy ostry obraz;

 • akomodacja – zdolność układu optycznego do ostrego widzenia z różnych odległości ;

 • fiksacja -nakierowanie środkowych części siatkówek na oglądany przedmiot;

 • pole widzenia – to obszar widziany w punkcie fiksacji oka. Pole widzenia składa się z części centralnej widzianej ostro i obwodowej – widzianej niewyraźnie.

Mariola Skalik-Robak

Literatura:

Smart Hand Model – Diagnoza i terapia ręki u dzieci – Klaudia Piotrowicz-Madej , Agnieszka Żychowicz

Shopping Cart