Blog

Studium przypadku – Dominik

U Dominika stwierdzono dyslalię wieloraką. Mowa jest zniekształcona, chłopiec nieprawidłowo realizuje głoski wszystkich III szeregów (syczący, szumiący i ciszący) oraz głoski r,l,j – zastępując je i mieszając. Chłopiec mówi dość szybko, stosuje liczne uproszczenia, opuszcza głoski, przestawia sylaby w wyrazach i wyrazy w zdaniach. W mowie stosuje liczne agramatyzmy. Bardzo słaba jest praca aparatu artykulacyjnego: języka i mięśnia okrężnego warg.

Mocno zaburzona jest percepcja słuchowa i słuch fonematyczny.

Koncentracja i uwaga są zaburzone, chłopiec potrafi skupić się na krótkim zadaniu, jeśli nie ma dużych trudności z jego wykonaniem i jeśli jest ono dla niej interesujące. Dominik jest dzieckiem śmiałym, ale nie zawsze angażuje się w wykonywanie poleceń i zadań jeśli mu się one nie podobają.

Chłopiec od maja 2012 r. bierze regularnie udział w zajęciach logopedycznych. Chłopiec prowadzony jest programem MWSL i MRA.

Dzięki prowadzonej terapii poprawiła się jakość mowy czynnej. Została wywołana głoska l, ale chłopiec nadal nie stosuje jej w mowie spontanicznej, wywołane zostały głoski szumiące, wykonywane są ćwiczenia mające na celu ich automatyzację. Wskazany jest dalszy trening słuchowy (ponieważ nadal bardzo zaburzony jest słuch fonemowy) i artykulacyjny, jednak już jego wypowiedzi są bardziej zrozumiałe dla otoczenia.

Shopping Cart