Blog

Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Potrzeba komunikowania się z innymi jest niewątpliwie najważniejszą potrzebą psychiczną człowieka. Ma również podstawowe znaczenia dla rozwoju każdego dziecka. Komunikacja to droga do poznania samego siebie i rzeczywistości, która nas otacza, do zrozumienia i umysłowego uporządkowania świata. Jest sposobem odkrycia i wypróbowania własnych możliwości, wywieraniu wpływu na innych przy użyciu znaków. Niestety współczesny świat charakteryzuje nieumiejętność komunikowania się. Dotyczy to również, jak wskazuje Kielar – Turska naszego systemu edukacyjnego. Bowiem podstawowym problemem procesu dydaktycznego jest porozumienie się.
 Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart