Blog

Rozwój systemu leksykalnego w mowie dziecka

Mowa jest dźwiękowym porozumiewaniem się ludzi. Porozumiewanie się ludzi jest możliwe dzięki znajomości języka (kodu), który jest systemem wyrazów i reguł gramatycznych. (I. Styczek).Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest podstawą do kształtowania się i rozwoju jego osobowości. Dzięki rozumieniu poznaje ono otaczający go świat, a dzięki umiejętności mówienia potrafi wyrazić swoje spostrzeżenia, uczucia, pragnienia oraz przeżycia.

System leksykalny (system słownikowy) to jest zasób już istniejących i używanych w danym języku wyrazów oraz zasób właściwych schematów słowotwórczych, za pomocą których można tworzyć w tym języku nowe wyrazy.  System leksykalny dzieli się na 10 klas funkcjonalnych, tj. części mowy (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przyimki, spójniki, zaimki, przysłówki, liczebniki, wykrzykniki, partykuły).

 

Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.

Shopping Cart