Blog

Opóźniony rozwój mowy (ORM) oraz niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy (NORM)

„Pojęcie opóźnienie rozwoju mowy – ORM stosuje się wtedy, gdy dochodzi do przesunięcia w czasie kolejnych etapów kształtowania i rozwoju mowy, czyli do stanu, gdy mowa dziecka wykształca się później niż u rówieśników, co oznacza, że dynamika rozwoju jest odmienna od normalnej. W zależności od jakości, siły i czasu oddziaływania biologicznego lub psychospołecznego czynnika patogennego, zakłócającego lub zaburzającego rozwój mowy – ORM może mieć stopień lekki lub ciężki.”[1]

Opóźniony rozwój mowy jest zjawiskiem logopedycznym, które towarzyszy różnym zaburzeniom rozwoju i niejednokrotnie stanowi jeden z pierwszych sygnałów nieprawidłowości rozwojowych. Początkowy brak rozwoju mowy i późniejsze pojawienie się kolejnych etapów jej rozwoju – to wspólna cecha dzieci z wolniejszym tempem rozwoju aparatu wykonawczego mowy, dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego o trudnej do ustalenia etiologii, z zaburzeniami rozwoju procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i wykonawczych, a także dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.[2]

Podstawowe kryteria podziału opóźnień rozwoju mowy to:

 • objawy,
 • przyczyny,
 • rozległość opóźnienia,
 • głębokość opóźnienia,
 • równomierność opóźnienia,
 • tło i podłoże opóźnienia.[3]

Uwzględniając powyższe kryteria można wyróżnić następujące podziały opóźnionego rozwoju mowy:

 1. W oparciu o kryterium etiologiczne wyróżnia się:
 • Proste opóźnienie rozwoju mowy, do którego zalicza się:
  a) Wycinkowe opóźnienie rozwoju mowy;
  b) Zespół opóźnienia mowy czynnej.
 • Opóźnienie rozwoju mowy
 1. Inna kategoryzacja uwzględniająca, iż obserwowany brak lub opóźnienie rozwoju mowy może być:
 • Samoistnym Opóźnieniem Rozwoju Mowy (SORM)
 • Niesamoistnym Opóźnieniem Rozwoju Mowy (NORM).
 1. W oparciu o rozległość opóźnienia wyróżnia się:
 • Globalny opóźniony rozwój mowy (obejmujący mówienie oraz rozumienie),
 • Parcjalny opóźniony rozwój mowy (dotyczący tylko niektórych aspektów mówienia i rozumienia).
 1. Ze względu na głębokość opóźnienia wyróżnia się następujące stopnie ORM:
 • Głębokie,
 • Znaczne,
 • Umiarkowane,
 • Lekkie.
 1. Opóźnienie rozwoju mowy może również być:
 • Równomierne,
 • Nierównomierne.[4]

Zatem ORM można podzielić w oparciu różnorodne kryteria, różne mogą być jego stopnie, objawy i przyczyny.
Niesamoistne opóźnienie rozwoju mowy cechuje zarówno dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju mowy i języka, ale również dzieci u których jest ono bezpośrednim następstwem różnych zaburzeń rozwoju, oraz te z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Do wtórnych zaburzeń rozwoju mowy i języka, będących bezpośrednim następstwem innych zaburzeń rozwojowych zalicza się:

 • NORM wynikające z upośledzenia umysłowego,
 • NORM będące następstwem zaburzeń słuchu,
 • NORM wynikające z rozszczepu wargi i podniebienia,
 • NORM związane z zaburzeniami emocjonalno-motywacyjnymi i zaburzeniami zachowania,
 • NORM będące następstwem całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzmu dziecięcego, autyzmu atypowego, zespołu Retta, innych dziecięcych zaburzeń dezintegracyjnych):
 • Jednym z ważniejszych objawów autyzmu dziecięcego są zaburzenia rozwoju sprawności komunikacyjnych. Niektóre dzieci przed wystąpieniem pełnych objawów, tj. przed 30 miesiącem życia – mają już w pewnym stopniu opanowaną mowę.
 • Autyzm atypowy charakteryzuje się tym, że jego początek przypada na inny – niż w przypadku autyzmu – wiek dziecka (po 3 r.ż.), albo nie spełnia wszystkich trzech kryteriów diagnostycznych.
 • Zespół Retta – w typowych przypadkach, po okresie normalnego wczesnego rozwoju, następuje częściowa lub całkowita utrata m.in. mowy, co nie pozostaje bez znaczenia dla dalszego rozwoju mowy dziecka.
 • Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne – charakteryzują się początkowo prawidłowym rozwojem i w ciągu kilku miesięcy bardzo wyraźną utratą wcześniej nabytych umiejętności z zakresu co najmniej kilku sfer rozwoju, z jednoczesnym wystąpieniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu społecznym, porozumiewaniu się i zachowaniu.
 • NORM wynikający z deprywacji środowiskowej,
 • NORM będące następstwem działania różnych czynników wrodzonych,
 • NORM związany z agnozją akustyczną,
 • NORM wynikające z chorób psychicznych.[5]

 

Bibliografia:

 • G. Jastrzębowska :Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej. Opole 1998, s. 152.
 • Tamże, s. 153.
 • Tamże, s.153.
 • Tamże, s. 163- 168.
 • G. Jastrzębowska :Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej. Opole 1998, s. 175-183.
Shopping Cart