Blog

Kompetencja fonologiczna

Kompetencja fonologiczna jest jednym z subskładników zawartych w znacznie szerszym pojęciu, jakim jest kompetencja językowa. W literaturze przedmiotu terminologia z tego zakresu nie jest jednorodna. Najtrafniejszy wydaje się termin kompetencja fonologiczna oznaczający rozwojową zdolność poznawczą do odzwierciedlania i manipulowania dźwiękami mowy.
Należy wskazać, iż sama kompetencja fonologiczna także nie jest jednorodna. Za elementy składowe kompetencji fonologicznej można przyjąć za Małgorzatą Lipowską zdolność do słuchowego różnicowania fonemów (słuch fonemowy), umiejętność dokonywania operacji na sylabach (analiza, synteza, usuwanie), umiejętność dokonywania operacji na fonemach ( analiza, synteza, usuwanie), umiejętność dokonywania operacji na elementach śródsylabowych (identyfikowanie rymów i aliteracji).

Pierwotnym spośród elementów kompetencji fonologicznej jest słuch fonemowy (fonematyczny)- znów nie ma co do tej kwestii jednomyślności wśród badaczy. Pierwotną nazwą był słuch fonematyczny – termin wprowadzony po raz pierwszy przez Łurię. Zgodnie z jego definicją jest to specyficzna ludzka zdolność do słuchowego odbioru, różnicowania i identyfikowania dystynktywnych w danym języku cech bodźca akustycznego. Styczek słuchem fonematycznym nazywa umiejętność rozróżniania najmniejszych elementów wchodzących w skład słowa.

 Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart