Blog

Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej

Diagnozę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, określanego mianem ADHD stawia się na podstawie kryteriów amerykańskiej klasyfikacji DSM-IV lub Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.
Według kryteriów amerykańskich, w celu rozpoznawania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), niezbędne jest stwierdzenie symptomów dzielonych na dwie kategorie: zaburzenia koncentracji uwagi oraz nadpobudliwość psychoruchowa.

W zależności od występowania jednego lub obu symptomów definiuje się następujące podtypy ADHD:

 • podtyp z przewaga zaburzeń koncentracji uwagi,
 • podtyp z przewagą nadruchliwości i impulsywności,
 • podtyp mieszany.

Kryteria diagnostyczne zespołu zaburzeń uwagi i nadruchliwości u dzieci według DSM-IV-R.

 1. Trwające co najmniej 6 miesięcy zaburzenia, w których występują objawy:
  W zakresie zaburzenia koncentracji uwagi:
 • dziecko ma trudności w zwracaniu uwagi na szczegóły lub popełnia beztroskie błędy w wykonywanych czynnościach,
 • ma trudności w utrzymywaniu trwałej uwago na zadaniach podczas zabawy,
 • sprawia wrażenie, iż nie słyszy, co zostało do niego powiedziane,
 • ma trudności ze zrozumieniem następujących po sobie instrukcji, jak również z dokończeniem z rozpoczętych czynności,
 • ma trudności w organizowaniu własnego działania,
 • często unika dłuższego wysiłku umysłowego,
 • często gubi przedmioty niezbędne do wykonywania aktywności (np, przybory szkolne),
 • łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych,
 • często \’\’zapomina się\’\’ podczas codziennych zajęć.
 1. Trwające przynajmniej 6 miesięcy zaburzenia nadruchliwości (nadaktywności) i impulsywności, w czasie których występuje co najmniej sześć lub więcej z wymienionych poniżej objawów:
  W zakresie nadpobudliwości psychoruchowej – obszar nadruchliwości:
 • dziecko często nerwowo porusza rękoma lub stopami lub nie jest w stanie \’\’usiedzieć\’\’ na krześle,
 • ma trudności z pozostaniem na swoim miejscu, kiedy wymaga tego sytuacja,
 • łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców zewnętrznych,
 • cechuje go nadmierna gadatliwość.

W zakresie nadpobudliwości psychoruchowej – obszar impulsywności:

 • dziecko odpowiada na pytanie, zanim je usłyszy do końca,
 • często przerywa innym lub wtrąca się do gry, rozmowy,
 • ma trudności w oczekiwaniu na swoją kolejkę w grach, zabawach grupowych.

W procesie diagnostycznym ważne jest wystąpienie powyższych objawów przed 7 rokiem życia dziecka. ponadto bada się czy objawy nie są przejawem innego zaburzenia.
W diagnozie dziecka bierze się pod uwagę takie kryteria:

 • informacje zebrane od rodziców na temat rozwoju dziecka,
 • informacje uzyskane od nauczyciela przedszkola, szkoły,
 • badanie pediatryczne (np. dokładne badanie w kierunku nadczynności tarczycy, silna alergia,
 • badanie neurologiczne,
 • obserwacja zachowania dziecka,
 • rozmowa dziecka,
 • ocena nadpobudliwości za pomocą skali i kwestionariuszy diagnostycznych,
 • obiektywna lub subiektywna ocena aktywności ruchowej dziecka,
 • badanie psychologiczne, ocena ilorazu inteligencji.

 

Bibliografia:

 •  M. Klaczak, P. Majewicz (red.): Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kraków 2006, Wyd. Naukowe AP
Shopping Cart