Blog

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD – Central Auditory Processing Disorders) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów, z których występowanie chociaż jednego pozwala na postawienie diagnozy.

 1. Zaburzenia lokalizacji źródła dźwięku.
 2. Zaburzenia różnicowania dźwięków.
 3. Zaburzenia rozpoznawania wzorców dźwiękowych.
 4. Zaburzenia analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego:
 • zaburzenia zdolności do przetwarzania bardzo krótkich sygnałów dźwiękowych,
 • maskowanie dźwięków następujących – głośny dźwięk zagłusza cichsze dźwięki następujące zaraz po nim,

Objawy: Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego są szczególnie widoczne u dzieci w okresie rozwoju nauki mowy oraz w początkowym okresie nauki w szkole, ale nie są to zaburzenia charakterystyczne tylko dla dzieci. Z tego typu zaburzeń nie wyrasta się z wiekiem. Oczywiście pewne trudności się zmniejszają, ale jednak pozostają trudnościami.

 1. Opóźniony rozwój mowy.
 2. Ograniczone rozumienie mowy, gdy nie jest kierowana bezpośrednio wprost do odbiorcy i/lub częste nieprawidłowe zrozumienie pytań i poleceń, szczególnie, gdy są długie i skomplikowane.
 3. Zaburzona intonacja (mowa monotonna, cicha, albo odwrotnie bardzo szybka i zbyt głośna).
 4. Nadwrażliwość na dźwięki.

Trening słuchowy:

 • Terapia deficytu domknięcia słuchowego,
 • Terapia rozpoznawania sekwencji dźwięków,
 • Trening różnicowania fonemów,
 • Trening prozodyczny,
 • Trening Warnke.
 • Wykształcenie u uczniów odpowiednich technik kompensacyjnych oraz poprawa ich funkcji poznawczych.
 • Poprawa parametrów akustycznych klas szkolnych.

Terapie ruchowe:

 • Integracja sensoryczna
 • Bilateralna integracja
 • Neurofeedbeck
 • Indywidualna stymulacja słuchu Johansena,
 • Metoda Tomatisa,
 • Auricula Training Method,
 • Samonas Sound Therapi,
 • Metoda Paula Madaule,
 • Trening integracji sensorycznej Berarda,
 • Fast For Word,
 • Logopedyczne i pedagogiczne treningi słuchowe. W rozporządzeniu MEN w sprawie warunków

 

Bibliografia:

 • Katarzyna Rychetsky, Praca z dzieckiem z niedosłuchem centralnym, Katowice
 • Jenny Thompson, Specjalne potrzeby edukacyjne, Warszawa 2013
 • Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska, Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Razem łatwiej, Kraków 2015
 • Ewa Puszczałowska – Lizis, Edyta Agnieszka Biała, Terapia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Warszawa 2013
 • www.centrumincorpore.pl
 • http://www.cwro.edu.pl
Shopping Cart