Blog

Neurologopedia. Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych – Tom 1

50,00 

Wydawnictwo WIR
Jagoda Cieszyńska-Rożek
Zdzisława Orłowska-Popek
Marzena Błasiak-Tytuła
Marta Korendo
Halina Pawłowska-Jaroń
Anna Siudak
Ewa Bielenda-Mazur
Alicja Kabała
Katarzyna Sedivy-Mączka
Dorota Konieczna
Magdalena Peterek
Agnieszka Staniszewska-Mól
Łucja Skrzypiec

Pod redakcją: Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak

Brak w magazynie

SKU: WIR 181 Kategoria:

Publikacja stanowi cenny zbiór tekstów poświęconych współczesnym problemom neurologopedii. Polecana wszystkim logopedom i terapeutom, którzy poszukują skutecznych metod wspierania dzieci z zaburzeniami w rozwoju.

Oddajemy w ręce Czytelników pierwszy tom „Neurologopedii”, który jest zbiorem artykułów będących naukową refleksją nad istotą wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych. Znajdujące się tu publikacje mają wymiar teoretyczny i praktyczny – stanowią próbę przekazania szerokiej wiedzy na temat wczesnego postępowania terapeutycznego. Terapia, w rozumieniu Autorów tekstów, opiera się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu, tj. zmiany reprezentacji korowych mózgu na skutek organizowanych przez terapeutę doświadczeń.

Z recenzji dr hab. Danuty Grzesiak-Witek
„Analizując niniejszy tom pod względem treści, znalazły się w nim wszystkie zagadnienia, stanowiące przedmiot zainteresowań współczesnej neurologopedii […], tj. stymulacja rozwoju mowy dzieci bilingwalnych, diagnoza logopedyczną dzieci z zespołem Aspergera, diagnoza i terapia dzieci z FASD, mamy także: sposoby interwencji w przypadku alalii lub w sytuacji zaburzeń percepcji słuchowej. Ponadto w tomie znajdziemy kolejne potwierdzenie skuteczności Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, a to dzięki sprawozdaniu z badań z wprowadzenia tej metody w grupie przedszkolnej. Nie bez znaczenia pozostają także artykuły na temat różnic płciowych w budowie i funkcjonowaniu mózgu, czy odnośnie do percepcji czasu”.

Opis:
Publikację otwiera tekst Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Marzeny Błasiak-Tytuły oraz Zdzisławy Orłowskiej-Popek pt. Norma czy zaburzenia rozwoju dzieci dwujęzycznych omawiający zakłócony proces przyswajania systemów językowych u dzieci wychowywanych w środowiskach dwu- lub wielojęzycznych. Autorki prezentują również praktyczne sposoby stymulacji rozwoju mowy dzieci bilingwalnych w celu uniknięcia deficytów rozwojowych. Jagoda Cieszyńska-Rożek w kolejnym tekście pt. „Dziennik wydarzeń” jako technika budowania komunikacji językowej prezentuje szczegółowo jedną z technik metody krakowskiej – dziennik wydarzeń. Technika ta jest skutecznym sposobem budowania nie tylko systemu językowego w umyśle jednostki z zaburzeniami komunikacji, jak również jej tożsamości.Marta Korendo w swoim artykule Znaczenie oceny rozwoju mowy dla diagnozy zespołu Aspergera przybliża ważny temat diagnozy ZA, zwracając uwagę na istotne dla diagnozy obszary, m.in. rozwój mowy i komunikacji. Halina Pawłowska-Jaroń z kolei prezentuje badania dotyczące Zawiłości diagnozy a jednoznaczności terapii dzieci ze spektrum FASD, które – ujęte jako całościowe zaburzenie rozwoju – opisują skutki rozwojowe występujące u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. Tekst Anny Siudak Neurobiologiczne podstawy prenatalnej stymulacji narządu słuchu poświęcony został stymulacji zmysłu słuchu dziecka w okresie prenatalnym. Opierając się na najnowszej wiedzy neurobiologicznej, Autorka opisuje techniki, które niosą ze sobą liczne korzyści dla dalszego rozwoju dziecka. W artykule Stymulacja funkcji audytywnych w terapii zaburzeń mowy Zdzisława Orłowska-Popek podjęła problem terapii dziecka z zaburzeniami percepcji słuchowej oraz uszkodzonym słuchem. Autorka prezentuje etapy werbalnych i niewerbalnych ćwiczeń słuchowych. Ewa Bielenda-Mazur w tekście O potrzebie wczesnej interwencji w przypadkach dziecka z alalią prezentuje wyniki badań prowadzonych w grupie dzieci w wieku przedszkolnym, wskazując we wnioskach na konieczność podjęcia jak najszybszych oddziaływań terapeutycznych w przypadku dziecka z tym zaburzeniem. Z kolei tekst Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka dwujęzycznego. Profilaktyka logopedyczna w sytuacji dwujęzyczności klasycznej Marzeny Błasiak-Tytuły omawia sposoby wczesnej stymulacji rozwoju mowy. Autorka wskazuje na konieczność podejmowania działań logopedycznych u dzieci bilingwalnych w okresie prenatalnym, lingwalnym i postlingwalnym. Alicja Kabała prezentuje w swoim artykule Gotowość edukacyjna – o umiejętności artykulacji dźwięków mowy przez dzieci w wieku przedszkolnym (wybrane problemy) wyniki badań podsystemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym, jak również badanie dominacji stronnej, które jest cennym źródłem informacji o przyczynach dziecięcych problemów artykulacyjnych. Techniki umożliwiające budowanie systemu fonetyczno-fonologicznego zostały omówione przez Katarzynę Sedivy w artykule Torowanie ruchu artykulacyjnego. Techniki Gestów artykulacyjnych oraz Manualnego Torowania Głosek umożliwiają budowanie prawidłowego planu ruchu artykulacyjnego, dzięki czemu dziecko niemówiące może nabyć umiejętność mówienia. Dorota Konieczna w artykule pt. Problem percepcji czasu jako zagadnienie neurobiologiczne i logopedyczne opisała złożony problem percepcji czasu i zaprezentowała ćwiczenia nazywania i rozumienia relacji czasowych w ramach terapii logopedycznej. Tekst Czy płeć może determinować zaburzenia rozwoju języka? Wstępna analiza wpływu różnic w budowie i funkcjonowaniu mózgu kobiet i mężczyzn na werbalne opracowywanie rzeczywistości z punktu widzenia obserwowanych zaburzeń rozwoju językowego Magdaleny Peterek poświęcony został różnicom płciowym w budowie i funkcjonowaniu mózgu. Autorka analizuje możliwość wpływu tych różnic na zaburzenia rozwoju mowy. Agnieszka Staniszewska-Mól w artykule Między „głoską pisaną” a „literą mówioną”, czyli o fenomenie i przekleństwie (nie)spójności mowy i pisma na przestrzeni dziejów – na wybranych przykładach źródłowych analizuje metody nauczania umiejętności czytania w Polsce na przestrzeni wieków, zwracając uwagę na konieczność tworzenia nowych, skutecznych metod. Ostatni tekst Łucji Skrzypiec pt. Longitudialne badania efektów wprowadzenia Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® do edukacji przedszkolnej poświęcony został również umiejętności czytania. Autorka prezentuje w nim wynik badań na temat wpływu Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® na stopień gotowości szkolnej.

Publikowane w tomie artykuły są wynikiem wielu lat doświadczeń naukowych oraz terapeutycznych Autorów. Redaktorki tomu wyrażają nadzieję, że prezentowane badania będą służyły logopedom swymi rozwiązaniami praktycznymi oraz przyczynią się do pogłębienia refleksji naukowej na temat wyzwań, jakie współcześnie stawiane są przed logopedią.

Liczba stron: 189

Shopping Cart