Blog

Rozwój zachowań społecznych u dzieci

Pojęcie rozwoju społecznego występuje w różnych dziedzinach nauki; między innymi w psychologii i pedagogice.

Zjawisko to podobnie jak termin \” upośledzenie umysłowe \” jest bardzo złożone. Można je analizować od strony zmian, jakie zachodzą w psychice człowieka w związku z jego życiem społecznym; wtedy proces ten można nazwać socjalizacją albo uspołecznieniem i dopiero któremuś z etapów rozwoju nadawać jedną z podanych nazw.

Odnosząc to pojęcie do dzieci, można mówić o początkach rozwoju społecznego już w chwili , gdy dziecko zaczyna odróżniać ludzi od rzeczy i inaczej się względem nich zachowywać. Z  czasem dziecko  jest wstanie dostrzegać coraz więcej aspektów zachowania się ludzi, może na tej podstawie porównywać ich między sobą, a dostrzeżone różnice uwzględniać w swoich reakcjach.

Tak więc, dzięki bogaceniu cię percepcji społecznej następuje różnicowanie się zachowań społecznych.

Duże znaczenie dla ludzkiego zachowania się ma jednak środowisko społeczne, w którym nawiązywane są kontakty interpersonalne. To one stanowią możliwości oddziaływania na środowisko, a równocześnie za ich pośrednictwem środowisko oddziaływuje na zachowanie się jednostki. Ono to wywiera wpływ na proces socjalizacji poprzez występujące w nim modele zachowania się osób z najbliższego otoczenia.

Na proces socjalizacji dzieci, oddziaływują szczególnie modele zachowania się rodziców i nauczycieli ( zachowania osób znaczących dla dziecka) oraz wzorce pojawiające się w trakcie nawiązywania kontaktów społecznych w grupach rówieśniczych.

 Artykuł płatny, koszt 2,46 PLN brutto.
Shopping Cart