Blog

Percepcja słuchowa

Percepcja słuchowa jest to funkcja słuchowo – językowa, w skład której wchodzi słuch fonemowy oraz umiejętności fonologiczne, czyli analiza i synteza sylabowa i głoskowa , a także pamięć słuchowa. Innymi słowy percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków, ich różnicowania i rozpoznawania, a także ich odnoszenia do wcześniejszych doświadczeń. Percepcja słuchowa jest również najważniejszą z funkcji, biorących udział w czytaniu i pisaniu.

Do jej składników należy:

 • słuch fizjologiczny – odpowiedzialny za odbiór wrażeń słuchowych, będący podstawą do rozwoju pozostałych rodzajów słuchu;
 • słuch muzyczny – odpowiada za różnicowanie wysokości dźwięków oraz jakości przerw pomiędzy kolejnymi dźwiękami;
 • słuch fonematyczny – odpowiedzialny za różnicowanie dźwięków mowy.

Zaburzenia percepcji słuchowej uniemożliwiają dziecku prawidłowy odbiór i różnicowanie sygnałów dźwiękowych, a co za tym idzie prawidłową percepcję dźwięków mowy. Zaburzenia percepcji słuchowej widoczne są w problemach dziecka z czytaniem i pisaniem.

Wpływają one na:

 • ubogi zasób słownictwa,
 • trudności w przyswajaniu słów, tekstów wierszy i piosenek,
 • gorsze zapamiętywanie i rozumienie,
 • słabą koncentrację na bodźce słuchowe,
 • znudzenie i męczliwość przy słuchaniu,
 • problemy z wyodrębnieniem głosek i sylab w wyrazie,
 • trudności z wyodrębnieniem słów w zdaniu oraz zdań z potoku mowy,
 • problemy ze zrozumieniem poleceń słownych,
 • nieprawidłową artykulację głosek, zmiękczeń
 • trudności w analizie i syntezie głoskowej oraz sylabowej,
 • opuszczenie liter i sylab w wyrazach,
 • skracanie wyrazów wielosylabowych,
 • tworzenie agramatyzmów,
 • trudności w różnicowaniu znaczeń wyrazów podobnych fonetycznie,
 • problemy w rozumieniu związków czasowo – przestrzennych,
 • ubezdźwięcznianie spółgłosek,
 • wolne tępo czytania ,
 • złą intonacją wypowiedzi,
 • problemy w rozumieniu oraz zapamiętywaniu tekstu czytanego,
 • niechęć do czytania,
 • pismo fonetyczne (dziecko pisze tak jak słyszy),
 • zniekształcanie struktury wyrazów,
 • brak różnicowania głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych,
 • błędne pisanie dwuznaków,
 • zamianę głosek ą, ę na om, on,
 • łączenie rzeczowników z przyimkami,
 • skracanie struktury fonetycznej wyrazów,
 • przestawianiu szyku wyrazów w zdaniu,
 • błędy ortograficzne w pisaniu ze słuchu,
 • wole tępo pisania,
 • trudności w przyswajaniu języków obcych,
 • problemy w uczeniu się pamięciowym – ciągi słowne, dni tygodnia, miesiące, tabliczka mnożenia,
 • trudności w rozumieniu dłuższych wypowiedzi słownych oraz poleceń itp.

Ćwiczenia percepcji słuchowej można podzielić na trzy grupy:

 1. ćwiczenia słuchu awerbalnego
 2. ćwiczenia słuchu werbalnego
 3. ćwiczenia słuchowej pamięci sekwencyjnej na materiale literowym.

Ćwiczenia słuchu awerbalnego można zastosować już u dzieci od 2 roku życia, u których widoczny jest opóźniony rozwój mowy, dzieci głuchych i niedosłyszących, u dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami słuchu fonematycznego, a także u dzieci upośledzonych umysłowo. Ćwiczenia te polegają na:

 • wytwarzaniu dźwięków;
 • rozpoznawaniu odgłosów wydawanych przez zwierzęta, przedmioty, pojazdy itp.
 • dopasowywaniu obrazków do usłyszanych dźwięków;
 • wskazywaniu źródła dźwięków;
 • rozróżnianiu tempa i natężenia dźwięków;
 • lokalizacji źródła dźwięku;
 • ćwiczeniach leksyklano- słuchowych;
 • ćwiczeniach rytmizujących (wyklaskiwanie struktur rytmicznych).

Ćwiczenia słuchu werbalnego przeznaczone są dla dzieci, które posiadają już ukształtowaną świadomość fonologiczno – fonetyczną. Związane są one ściśle z mową i stanowią wstępny etap do czytania i pisania. Ćwiczenia słuchu werbalnego obejmują:

 • pracę na zdaniach – wyodrębnianie zdań z potoku mowy; wyodrębnianie słowa pierwszego, środkowego i ostatniego w zdaniu, również na wyrywki; powtarzanie zdań od końca; samodzielne układanie zdań o określonej liczbie wyrazów; powtarzanie za terapeutą zdań o różnej długości;
 • pracę nad sylabami – dzielenie wyrazów na sylaby; określanie miejsca występowania danej sylaby w wyrazie;
 • pracę z wyrazami – dobieranie wyrazów zaczynających się, kończących lub posiadających taką samą sylabę (sylaby) w środku; szukanie wyrazów rymujących się;
 • pracę nad głoskami – nauka głoskowania; zapoznanie ze sposobami wymowy i zapisu samogłosek oraz spółgłosek języka polskiego; różnicowanie miejsca występowania samogłosek oraz spółgłosek w wyrazie (nagłos, wygłos, śródgłos); powtarzanie wyrazów różniących się tylko jedną głoską i określenie różnic między głoskami;
 • porównywanie sylab i określanie różnic między nimi;
 • rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej.

Ćwiczenia słuchowej pamięci sekwencyjnej na materiale literowym są kontynuacją dwóch poprzednich rodzajów ćwiczeń, obejmują one:

 • powtarzanie za terapeutą zdań oraz wierszy o różnej długości;
 • głoskowanie wyrazów o różnej długości oraz budowie, a także trudnej strukturze fonetycznej, a także głoskowanie wyrazów zawierających geminaty.

 

 

Bibliografia:

 • J. Falana-Kozłowska, Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową. Słuch awerbalny, PWD Apex 2011.
 • J. Falana-Kozłowska, Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową. Słuch werbalny, PWD Apex 2011.
 • J. Falana-Kozłowska, Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową. Pamięć sekwencyjna- materiał literowy, PWD Apex 2011.
 • Głoska a litera: kształtowanie świadomości fonologicznej u dzieci przedszkolnych, pod red. A. Maurer, Kraków 1997.
 • M. Skorek, Terapia pedagogiczna, t. I i II, Kraków 2005.
Shopping Cart