Blog

Fizyczne i psychofizyczne zdrowie dzieci przedszkolnych jako ważny czynnik podczas zmiany przedszkola na szkołę.

Wiek przedszkolny u dzieci niesie za sobą całe mnóstwo ważnych kwestii. To bez wątpienia czas, w którym dziecko nabywa wiele umiejętności niezbędnych w jego rozwoju. Wszystkie sytuacje społeczne (konflikty, komunikacja), podporządkowanie się do wyznaczonych przez opiekun a grupy zasad, każdego dnia wpływa na rozwój dziecka. I co ciekawe każdy nowy dzień przynosi nowe sytuacje których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Etap przedszkolny jest nieoceniony w powodzeniu procesu nabycia gotowości szkolnej. Na pewno na pomyślny przebieg procesu przygotowania pójścia dziecka do szkoły nie wpływa wyłącznie stopień rozwoju poznawczego i dostarczana tu każdego dnia stymulacja, nie możemy w tym miejscu pominąć również bardzo ważnego aspektu społeczno-emocjonalnego. To dzięki tej kwestii możemy postrzegać dziecko jako zaradne, samodzielne, ponoszące odpowiedzialność. Dziecko, które ma łatwość nawiązywania kontaktów, podejmuje postawione przed nim działania, takie, które posiada umiejętność współdziałania. Każde z dzieci, które osiągnęły wcześniej wymienione cechy i umiejętności nie będzie wykazywać większych trudności w procesie adaptacji w szkole. Reasumując tą część warto zwrócić uwagę na to, że kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci mają znacznie większy wpływ, niż się powszechnie sądzi, na ich sukces szkolny i życiowy.

U każdego dziecka (ale także rodzica) zmiana w postaci przejścia dziecka z przedszkola do szkoły wywołuje obawy. Jest to ważny etap, ale nieunikniony, któremu należy stawić czoła jak najlepiej. Dlatego tak ważne jest wcześniejsze przygotowanie dziecka do zmian. W szkole nie tylko spotkamy się ze zmianami (zmiana pani, budynku, rozkładu dnia) ale każdego dnia spotykać będziemy się z trudnymi i nowymi sytuacjami. I tu widać dokładnie bardzo ważną rolę rocznego przygotowania przedszkolnego, które powinno służyć wspieraniu zdrowia psychospołecznego i fizycznego dzieci, a w tym szczególnie kształtowaniu umiejętności psychospołecznych, przygotowaniu dzieci do zmiany i wzmocnieniu rozwoju ruchowego.

Dziecko jest w ciągłym procesie oddziaływania. Przedszkole i szkoła to zaraz po środowisku rodzinnym, najważniejsze otoczenie, które długotrwale i bezpośrednio oddziałuje. Zdrowie dzieci, ich rozwój emocjonalny i społeczny kształtują się w ścisłej korelacji między tym jakie w placówce są warunki fizyczne a także jaki występuje tam klimat społeczny. Przedszkole (pierwsze tak silnie oddziaływujące miejsce) uczy dziecko funkcjonowania w grupie, poznawania swojej nowej roli, oswaja z zadaniami, przywilejami i obowiązkami wynikającymi z tej roli.

Warto w tym miejscu wprost określić jakie umiejętności psychospołeczne są tu pożądane a które równocześnie umożliwiają dziecku dobre samopoczucie, relacje międzyludzkie (oczywiście te satysfakcjonujące) oraz zachowania sprzyjające zdrowiu, a są to między innymi:

  • radzenie sobie z emocjami, czynnikami wywołującymi stres,

  • umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

  • samoświadomość i empatia,

  • twórcze i krytyczne myślenie,

  • skuteczne porozumiewanie się i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych.

Podczas pobytu w przedszkolu (zazwyczaj jest to nawet kilka godzin) dzieci nieustannie wchodzą w interakcje z innymi osobami. Nie tylko z rówieśnikami, ale także z osobami dorosłymi. W ciągu dnia jest na to wiele przeróżnych okoliczności i sytuacji. Poprzez relacje z innymi, a także poprzez sposób, w jaki dziecko odbiera otaczający go świat kształtuje się jego przekonanie o sobie. A tajemnicą nie jest to, że sposób funkcjonowania dzieci w relacjach z innymi ma znaczący wpływ na ich własną samoocenę i dalszy rozwój umiejętności psychospołecznych. Przedszkole ma wiele możliwości (zależy to tak naprawdę tylko od opiekuna grupy), może bowiem sztucznie wytwarzać pewne sytuacje (mogą to być zabawy lub całkiem inne formy aktywności), które pozwalają, dają dzieciom możliwość na poradzenie sobie z trudnościami, na dokonanie wyborów, na samodzielne rozwiązywanie zaistniałego konfliktu. Podczas gdy konflikt już powstanie można w bardzo łatwy sposób przekonać się o tym, że dziecko przejawia wrodzoną łatwość wymyślania różnych rozwiązań alternatywnych. W warunkach przedszkolnych te różne sposoby można będzie wypróbować i wyciągnąć wnioski.

Obserwacja dzieci pod różnymi kątami dzieje się podczas każdej aktywności dziecka. Wprawny opiekun grupy jest w stanie wychwycić bardzo wiele ciekawych (a czasami zaskakujących) rozwiązań. To, w jakim stopniu dane dziecko radzi sobie z konkretnymi sytuacjami, daje możliwość indywidualizowania udzielanego wsparcia.

Kształtowanie postaw dziecka wobec siebie i świata to umiejętności rozwijane w czasie pobytu w przedszkolu. Jest to czas, w którym dzięki wsparciu opiekuna staje się świetną okazją do sprawdzania siebie i pokonywania wszelkich wyzwań. Na tym etapie tak ważne jeśli nie najważniejsze jest zatem wspieranie i rozwijanie w dzieciach poczucia kompetencji, inspirowania, podsycania dziecięcej ciekawości, zaufania we własne siły. A na pewno niepożądane jest tłumienie tych emocji i umiejętności. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż jeśli dzieci we wczesnym dzieciństwie będą miały stworzone możliwości, aby nauczyć się, jak radzić sobie z trudnościami, jak postępować, kiedy pojawiają się problemy, jak radzić sobie ze zmianą, będą mogły korzystać z tych zasobów i rozwijać je w dalszym życiu. Należy im tylko na to pozwolić i dać odpowiednie do tego warunki. A to na pewno zaprocentuje.

Shopping Cart