Blog

Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami

29,00 

SKU: Seventh Sea24 Kategoria:

„Wczesna diagnoza…” pod redakcją Wojciecha Brejnaka i Kazimierza Zabłockiego to książka, której adresatami są terapeuci wczesnej interwencji, rodzice, a także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, lekarze poradni D oraz lekarzy pierwszego kontaktu. Polecana jest ona również dla pracowników żłobków, przedszkoli integracyjnych i szkół integracyjnych.

Autorzy publikacji zwracają uwagę na to, iż proces diagnozowania i wspomagania jest złożony, ponieważ wymaga on nie tylko znajomości sposóbów diagnozowania, znajomości konkretnych kryteriów diagnozowania danej dysfunkcji, lecz również ogólnie – gruntownej wiedzy z zakresu psychologii dziecka.

Błędy popełniane przez diagnostę powodować mogą dalekosiężne konsekwencje, nie tylko dla dziecka, lecz również dla jego rodziny. W efekcie, sytuacja taka prowadzić może do małej skuteczności jego osiągnięć edukacyjnych, pogorszenia jego funkcjonowania w rodzinie, żłobku, przedszkolu, szkole, a w dłuższej perspektywie czasowej – do naruszenia jego funkcjonowania społecznego.

Mała skuteczność edukacyjna to często „zasługa” programów zajęć dydaktycznych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Programy te powinny bowiem doprowadzić dziecko do nabycia pewnych umiejętności, by mogło ono następnie kontynuować realizację kolejnych programów.

Jeśli dany program jest zbyt łatwy, wówczas nie motywuje on dziecka do wysiłku. Program zbyt trudny – to ryzyko przeciążenia, a także możliwość doprowadzenia do obniżenia nabytych wcześniej umiejętności.

Niniejsza publikacja podzielona jest na 3 bloki tematyczne:

1. Wybrane zagadnienia merytoryczne. Znajdują sie tu opracowania koncepcyjno-teoretyczne dotyczące następujących zagadnień:

koncepcje specjalistów proponujących współczesne systemowe wsparcie rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi
profilaktyka
formy pomocy we wspomaganiu rozwoju
rządowe i lokalne programy wspomagania rozwoju
opracowania poświęcone diagnostyce specjalistycznej (m.in. informacja o nowej polskiej metodzie diagnostycznej małego dziecka – Dziecięcej Skali Rozwoju, z jej normami i interpretacją)
artykuły związane z funkcjonowaniem rodziny dziecka z dysfunkcjami
zaprezentowane zostały również prace i wyniki badań studentów Instytutu Psychologii UKSW
opracowania na temat diagnostyki zaburzeń neurologicznych u noworodków i małych dzieci
artykuły dotyczące diagnostyki i wspomagania rozwoju dziecka z określonymi dysfunkcjami

2. W skład durgie bloku tematycznego wchodzą opracowania poświęcone autorefleksjom o niepełnosprawności w kontekście niepełnosprawności własnej lub własnego dziecka.

3. Ostatni z bloków zawiera recenzje książek:

Interdyscyplinarność procesu wczesnej interwencji wobec dziecka i jego rodziny (red. D. Kwaśniewska)
Wczesna interwencja. Miejsce psychologa w opiece nad małym dzieckiem i jego rodziną (G. Kmita, T. Kaczmarek)
Wczesna interwencja i wspomaganie małego dziecka (B. Cytowska, B. Winczura (red.)

Shopping Cart