Blog

Pakiet Usuwamy Wady Wymowy

279,00 

Pakiet Usuwamy Wady Wymowy

Pakiet terapeutyczny przeznaczony jest do pracy z dziećmi zagrożonymi dysleksją w oparciu o stosowaną przez nas MRA ( Metodę Ruchów Artykulacyjnych), które do tej pracy zostały wcześniej przygotowane przez MD- K , (PMKiR MoM ), MWSL ( Metodę Wstepnej Stymulacji Logopedycznej) lub dzieci starszych z problemami dyslektycznymi manifestującymi się już na płaszczyźnie dydaktycznej tj w zakresie przyswajania wiedzy i umiejętności szkolnych ( dysleksji , dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii ). Zestawy ćwiczeń zawarte w poradnikach są również bardzo przydatne do korekty problemów dyslektycznych wynikających z zaburzonej pamięci sekwencyjnej i zaburzonej integracji percepcyjno- motorycznej, które z pozoru nie stanowią problemu logopedycznego. Ponadto na bazie terapii w oparciu o materiały zawarte w tych poradnikach możliwa jest skuteczna terapia pedagogiczna. Dodatkowo materiały zawarte w poradnikach mogą być wykorzystywane do ćwiczeń wyrazistości mówienia oraz jako ćwiczenia dykcyjne również dla cudzoziemców.

Pakiet zawiera następujące poradniki:

Trzy poradniki do usprawniania motoryki aparatu mowy:

Ćwiczenia pionizacji języka. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców do pracy z dziećmi z poziomą pozycją języka w jamie ustnej oraz z zaburzoną realizacją głosek: l,r, sz,ż ( rz), cz, dż.
Minimum gimnastyczne dla szeregów: sz, ż( rz), cz, dż, głoski r.
Ćwiczenia mięśnia okrężnego warg. Poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców do pracy z dziećmi o obniżonej sprawności ust oraz do ćwiczeń wyrazistości mówienia.

Układanka fonetyczna: Układamy wzorce wymowy .

Zawiera propozycje uproszczonych schematów wymowy 45 głosek języka polskiego oraz 34 obrazki ilustrujące głoski.

Pomoc jest udaną i zweryfikowaną wieloletnim doświadczeniem próbą transkrypcji trudnej fonetyki polskiej na rzecz komunikacji z rodzicem i dzieckiem objętym terapią. Jest to fundamentalna pomoc do realizacji MRA ( Metody Ruchów Artykulacyjnych) ( MRA)

Seria 16 poradników do pracy nad systemem fonetyczno- fonologicznym z serii USUWAMY WADY WYMOWY, które zawierają gotowy, specjalnie dobrany materiał metodyczno- językowy do pracy na poszczególnych opozycjach fonetycznych.

UWW. Głoski L-J
UWW. Głoski K-T
UWW. Głoski G-D
UWW. Głoski dźwięczne i bezdźwięczne: w-f,wi-fi,b-p, bi-pi, d-t,g-k, gi-ki. Część I i II
UWW. Głoski twarde- miękkie: w-wi, k-ki, h ( chi) – hi ( chi), l-li. Część I i II
UWW. Głoski rzadko zniekształcane: s-f, z-w, m-n, f-h ( ch), w-h(ch).
UWW. Różnicowanie samogłosek: e-a, o- u, i-y.
UWW. Głoski: sz, ż( rz), cz, dż- s, z, c,dz.
UWW. 3 szeregi głosek dentalizowanych: sz, ż(rz), cz, dż; s,z,c,dz; ś( si), ź(zi), ć(ci), dź(dzi). Część I i i II.
UWW. Głoski szczelinowe i zwarto- szczelinowe:
Praca nad kinestezją artykulacyjną w obrębie szeregów: sz,ż,cz, dż; ś,ź, ć, dź; głosek r, l.
UWW. Głoski r-j.
UWW. Głoski r-l.
Różnicowanie słuchowe i artykulacyjne w obrębie głosek: R-L-J.
Dwa poradniki do ćwiczeń percepcji i pamięci słuchowej: Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową część II- Słuch werbalny. Ćwiczymy percepcję i pamięć słuchową. Część III. Pamięć sekwencyjna- materiał literowy.

Poradniki zawarte w pakiecie są ułożone w kolejności korekty wad lub ( i ) zaburzeń mowy w/g kardynalnej zasady terapii obejmującej pracę nad całym systemem fonetycznym od opozycji rozwojowo najwcześniej kształtujących się w rozwoju mowy do opozycji powstających w rozwoju mowy najpóźniej. Stosownie do rodzaju zaburzenia ( po kompleksowej wielopłaszczyznowej diagnozie grupy specjalistów) IPT program terapeutyczny musi być zrealizowany w całości lub fragmentarycznie – wybierając właściwy zestaw poradników do korekty istniejącego zaburzenia tj . jeśli u dziecka występuje jedynie np. kappacyzm i gammacyzm pracujemy z wykorzystaniem następujących pozycji: Minimum gimnastyczne , Ćwiczenia pionizacji języka, Ćwiczenia mięśnia okrężnego warg ( stosownie do potrzeb), UWW. Głoski K-T, UWW. Głoski G-D.

Pakiet zawiera:
Płytka CD z prezentacją materału z wszystkich poradników
oraz poligraficzne wydanie układanki: Układamy Wzorce Wymowy.

Udanych ćwiczeń życzy
Autorka Jolanta Falana- Kozłowska

Shopping Cart