Blog

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne (część I). Dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

6,50 

klasy I-III

Brak w magazynie

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne powstały z myślą o nauczycielach uczących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym; specjalistach: psychologach, pedagogach, terapeutach, logopedach pracujących na co dzień z wyżej wymienioną grupą uczniów, a także o osobach
z najbliższego otoczenia dziecka – rodzicach, rodzeństwie.
Proponowane programy umożliwiają wykorzystywanie różnorodnych rozwiązań merytoryczno-metodycznych. Pozwalają na swobodę w zakresie doboru zagadnień, ćwiczeń, materiału, celów, zadań oraz metod i form pracy wspomagających proces uczenia się i wychowania dzieci.
Układ treści kształcenia, obszarów ma charakter spiralny. Do poszczególnych działów programu, materiału powraca się w każdym cyklu edukacji i uwzględniając zasadę stopniowania trudności, rozszerza się zakres zakładanych osiągnięć w celu wyposażenia wychowanków w takie umiejętności, sprawności i nawyki, aby zdobyli maksymalną niezależność życiową i mogli uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi członkami ludźmi.
Programy zawierają zadania szkoły, cele rewalidacyjne, zasady pracy z uczniem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym. Obejmują trzy obszary:
Obszar I – Obsługiwanie samego siebie „Ja z samym sobą”
Obszar II – Uspołecznienie „Ja i otoczenie”
Obszar III – Rozwijanie sprawności i umiejętności „Ja w środowisku szkolnym”
oraz zestawy wybranych ćwiczeń narządów aparatu mowy, analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej, ćwiczeń motoryki dużej i małej, edukacji ruchowej korygującej deficyty rozwojowe.

Shopping Cart